موقع به كل انواع الروت لجميع مودلات سامسوغ
Capture.png
اختار نوع الجهاز و اضغط file
CF-Auto-Root